Vu-Lan Viếng Mộ Cụ (THQN)

Hàng năm, mỗi lần nhân ngày lễ trọng-đại của đất nước hoặc của tôn-giáo, chúng tôi đều đến viếng mộ Cụ, và không bao giờ quên lá Hoàng-kỳ chính-thống của nước Việt-nam ta.

Lá cờ mà Cụ cùng gia-đình đã phải bỏ mình. Đó là hồn-thiêng, là anh-linh của Tổ-quốc Việt-nam.

Mỗi lần đi viếng mộ Cụ, lòng chúng tôi không tránh khỏi những đau-xót thê-thảm.

Đau-đớn thay cho những Phật-tử chân-chánh của nước Việt-nam mình. Đau-đớn thay cho lịch-sử Phật-giáo mấy ngàn năm cùa nước Việt-nam mình. Một lich-sử tôn-giáo gắn liền nhiều nhất và lâu-dài nhất, hiển-nhiên nhất với lịch-sử tồn-vong của nước nhà là lịch-sử Phật-giáo Việt-nam.

Nhưng khốn-nạn biết chừng nào, khi Việt-nam Cộng-hòa còn đang trong giai-đoạn phát-triển cho thể-chế Cộng-hòa – Dân-chủ và Tự-do đã bị một bọn cô-hồn làm giặc thầy chùa ra sức với bọn quỷ-dữ là cộng-sản quốc-tế cùng hủy-diệt.

Là một Phật-tử chân-chính, tôi không khỏi đau lòng vì Lịch-sử Phật-giáo Việt-nam từ đây đến vĩnh-viễn sẽ không bao giờ có được bất cứ phép mầu nào có thể xóa đi tì-vết bẩn-thỉu, hèn-hạ và đê-tiện do bọn ác-tăng làm giặc thầy chùa hòng thỏa-mãn tham-vọng quyền-uy bằng cách bán linh-hồn cho quỷ dữ.

Hôm nay Rằm tháng Bảy Âm-lịch – ngày xá tội vong-nhân, chúng con đến trước mộ Cụ, để tin rằng Cụ hiện ở trên nước Chúa, đã thứ-tha cho tất cả những kẻ đã ác-tâm thảm-sát Cụ – tức thảm-sát cả dân-tộc và cả nước Việt-nam này. Như xưa kia Chúa Jesus đã cầu xin Đức Chúa Cha tha-thứ cho những kẻ đã dã-tâm giết-hại Ngài.

 vulan_viengmo1

Van Toan
TM – Toàn-thể Thân-Hữu Quốc-Nội.

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, THQN. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s