Bệnh Thờ-Ơ (thơ TTLan-Paris)

 

indifference

Bệnh ‘thờ ơ’

Làm sao cho khỏi bệnh ‘thờ ơ’ ?
Mắt sáng nhưng xem vẫn lờ mờ…
Tai nghe thì rõ, giả vờ điếc,
Dù vô số tội, vẫn ngây thơ…

Làm sao cho khỏi bệnh ‘làm ngơ’ ?
Nước mất đến chân vẫn đứng chờ,
Hèn thân, yên phận không cần biết,
Ai tù, ai chết, cũng tĩnh bơ !

Làm sao cho khỏi bệnh ‘mặt trơ’ ?
Dân có lầm than, vẫn hững hờ,
Nước mà có mất, nào luyến tiếc,
Miễn sao núi của, được vét vơ !

Làm sao cho khỏi bệnh ‘nhởn nhơ’ ?
Ăn chơi phung phí, chẳng giả vờ…
Xuống đường là chuyện ai rỗi việc,
Thằng hèn nó mắc bận ‘thờ ơ’ !

 

L’Indifférence

Comment guérir l’Indifférence ?
Devant autant de souffrance…
Peut-on être Homme et sans cœur ?
Devant le peuple qui se meurt !

Comment guérir l’Indifférence ?
L’impardonnable arrogance…
Peut-on être Homme et sans âme ?
Devant le pire des infâmes !

Comment guérir l’Indifférence ?
La bêtise et l’ignorance…
Comment l’homme d’aujourd’hui
Regarde la misère d’autrui !

 

TTLan
26/08/11

 

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, Thơ, TTLan. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s