SÁCH-LƯỢC XÂM-LĂNG của CỘNG-SẢN (Minh Võ)

sachluoc_biatruocsachluoc_biasau

Hồng Đức trình bày
In lần thứ III, California tháng 10 năm 2007
Tác giả xuất bản và giữ bản quyền

Xuất bản lần thứ I năm 1963 tại Sài Gòn
Tái bản năm 1970 tại Sài Gòn

MỤC LỤC

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

A. Sách
B. Báo chí
C. Tài liệu Việt Cộng

CÙNG BẠN ĐỌC Ở HẢI NGOẠI
(Viết cho lần in đầu ở hải ngoại)

CÙNG BẠN ĐỌC
(lần tái bản ở VN năm 1970)

TỰA

TRÍCH BÀI ĐIỂM SÁCH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN MẠNH CÔN

SÓNG ĐỎ TRÀN DÂNG

MỈA MAI THAY, MỘT LỜI CẢNH CÁO

PHẦN I

 1. Chiếc cầu khỉ của Hồ Chí Minh
 2. Siêu thực-dân hay Thực-dân đỏ
 3. Liên Nga, dung Cộng hay là Nuôi Ong Tay Áo
 4. Viên thuốc độc bọc đường
 5. Khúc xương trong cổ họng Nga-Sô

PHẦN II

 1. Một phương-pháp duy-tâm của thuyết duy-vật
 2. Định-luật “BIẾN-CHUYỂN” có Chuyển Biến hay không ?
 3. Từ Lý-thuyết đến Thực-hành
 4. Ba giai-đoạn chiến-lược
 5. Cao-trào và Thoái-trào
 6. Năm giai-đoạn sách-lược
 7. Bốn giai-đoạn tiếp theo
 8. Ba hình-thức Sách-lược điển-hình
 • Mặt trận
 • Dĩ-hoà vi-quý
 • Trung-lập hay Cô-lập
 1. Bốn công-tác kỹ-thuật chính-yếu
 • Xâm-nhập
 • Tình-báo
 • Tuyên-truyền
 • Phá hoại

PHẦN III

 1. Cộng-sản Việt-Nam mọc mầm giữa những mâu-thuẫn và mâu-thuẫn
 2. Từ Mặt Trận “Dân-Chủ” đến Mặt Trận “Tổ-Quốc”
 3. Thành-lập Mặt Trận Tổ-Quốc để che giấu sự phản-bội Tổ-Quốc
 4. Trường-Chinh đặt tên và Xuân-Thủy công-nhận “Mặt-Trận Giải-Phóng Miền Nam”
 5. “Đảng Ta” củng cố Miền Bắc
 6. “Liên Minh Công-Nông“ hay Sát Hại Công-Nông
 7. “Đường lối… Đi Hai Chân Song-Song”
 8. Khuyết-điểm nằm trong Ưu-điểm

TIỂU SỬ MINH VÕ

—>TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Sách-lược xâm-lăng của CS. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s