Việt Nam Sử Lược (Lệ Thần Trần Trọng Kim)

Tựa

Nước Việt Nam

1. Quốc Hiệu

2. Vị Trí và Diện Tích

3. Địa Thế

4. Chủng Loại

5. Gốc Tích

6. Người Việt Nam

7. Sự Mở Mang Bờ Cõi

8. Lịch Sử Việt Nam

PHẦN I: Thượng Cổ Thời Đại

Chương I – Họ Hồng Bàng

Chương II – Nhà Thục

Chương III – Xã hội nước Tàu

Chương IV – Nhà Triệu

PHẦN II: Bắc Thuộc Thời Đại

Chương I – Bắc Thuộc lần thứ nhất

Chương II – Trưng Vương

Chương III – Bắc Thuộc lần thứ hai

Chương IV – Nhà Tiền Lý

Chương V- Bắc Thuộc lần thứ ba

Chương VI- Kết quả của thời đại Bắc Thuộc

PHẦN III: Tự Chủ Thời Đại (thời kỳ thống nhất)

Chương I – Nhà Ngô

Chương II – Nhà Đinh

Chương III – Nhà Tiền Lê

Chương IV – Nhà Lý

Chương V – Nhà Trần (Thời kỳ thứ nhất)

Chương VI- Giặc nhà Nguyên – I

Chương VII – Giặc nhà Nguyên – II

Chương VIII – Nhà Trần (Thời kỳ thứ hai)

Chương IX – Nhà Trần (Thời kỳ thứ ba)

Chương X – Nhà Hồ

Chương XI – Nhà Hậu Trần

Chương XII – Thuộc nhà Minh

Chương XIII – Mười năm đánh quân Tàu

Chương XIV – Nhà Lê

PHẦN IV: Tự Chủ Thời Đại (Thời kỳ Nam Bắc phân tranh)

Chương I – Lịch Triều lược kỷ

Chương II – Nam triều – Bắc triều

Chương III – Trịnh Nguyễn phân tranh

Chương IV- Sự chiến tranh

Chương V- Công việc họ Trịnh làm ở ngoài Bắc

Chương VI – Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam

Chương VII – Người Âu châu sang nước Nam

Chương VIII – Vận trung suy của chúa Nguyễn

Chương IX – Họ Trịnh mất nghiệp chúa

Chương X – Nhà Hậu Lê mất ngôi vua

Chương XI – Nhà Nguyễn Tây Sơn

PHẦN V: Cận Kim Thời Đại (Nhà Nguyễn)

Chương I – Nguyễn Vương nhất thống nước Nam

Chương II – Nguyễn-thị Thế Tổ

Chương III- Thánh Tổ

Chương IV – Hiến Tổ

Chương V- Dực Tông

Chương VI – Chế độ tình thế nước Việt Nam cuối đời Tự Đức

Chương VII – Nước Pháp lấy Nam Kỳ

PHẦN VI: Cận Kim Thời Đại (Thời Pháp Thuộc)

Chương I – Giặc giã ở trong nước

Chương II- Quân nước Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ nhất

Chương III – Tình thế nước Nam từ năm Giáp Tuất về sau

Chương IV – Quân nước Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ hai

Chương V – Cuộc bảo hộ của nước Pháp

Chương VI – Chiến tranh với nước Tàu

Chương VII- Loạn ở Trung kỳ

Chương VIII – Việc đánh dẹp ở Trung kỳ và Bắc kỳ

Chương IX – Công việc của người Pháp tại Việt Nam

Tổng Kết

—>Tựa

This entry was posted in Việt Sử. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s