CHÍNH – TÀ Bất Lưỡng Lập (Thơ Trương Vô Kỵ)

TruongVoKy_NDDvsHCM

Image | This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, Bạn đọc viết, Nền Đệ I Cộng Hoà, Thơ. Bookmark the permalink.