NGÔ ĐÌNH NHU: Một Nhà Chiến Lược (Hòa Giang Đỗ Hữu Nghiêm)

OngNDN
NGÔ ĐÌNH NHU
MỘT NHÀ CHIẾN LƯỢC
(1910-1963)

Mời bấm trên link dưới đây để đọc:
https://docs.google.com/file/d/0B6ovpghIamF2R04zRXpvZTdFSGs/edit?pli=1

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Nền Đệ I Cộng Hoà. Bookmark the permalink.