Audio Book : VIỆT NAM 30 NĂM CA DAO

Tâm trạng của người dân VN dưới chế độ XHCN của CsVN qua Ca Dao
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo
Thực hiện audio-video: Lam Sơn 719

 https://www.youtube.com/watch?v=qCL5BBzO-2k

This entry was posted in Audio tài liệu, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s