Lễ Kỷ Niệm 35 năm tàu Cap Anamur ra khơi vớt người vượt biển

Xin mời nghe và xem:

1- Lễ Kỷ Niệm 35 Năm Cap Anamur tại Hamburg Đức quốc
Ngày 9 tháng 8 năm 2014
Thực hiên video: Nguyễn Thành Công & Minh Thuý
https://www.youtube.com/watch?v=8NV20cd2b0E

2- Cảm nhận những thuyền nhân được tàu Cap Anamur cứu vớt trong Lễ Kỷ Niêm 35 năm Cap Anamur ra khơi vớt người vượt biển
Ngày 9 tháng 8 năm 2014
Thực hiên video: Võ Thành Nhân, Võ Thiện Toàn, Nguyễn Thành Công & Minh Thuý
http://www.youtube.com/watch?v=Vmi3EilUxkU

This entry was posted in Audio-Video, Video phỏng vấn, Video tài liệu. Bookmark the permalink.