Quốc hận 30-4-2015 :LỄ CHÀO QUỐC KỲ VNCH tại OTTAWA – CANADA

This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Video tài liệu. Bookmark the permalink.