Video phỏng vấn Nam Lộc v/v định cư thương phế binh VNCH tại Hoa Kỳ

Xin mời xem video phỏng vấn Nam Lộc dưới đây để rõ ràng hơn về vấn đề định cư TPB VNCH tại Hoa Kỳ

This entry was posted in Audio-Video, Thương Phế Binh VNCH, Video phỏng vấn, Video tài liệu. Bookmark the permalink.