VFTV Dallas 55.3- Talk show Cộng Đồng : CỐ TT. NGÔ ĐÌNH DIỆM

Phần 1:

Phần 2:

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, Audio-Video, Hải-ngoại, Nền Đệ I Cộng Hoà, Thời-sự. Bookmark the permalink.