Tập truyện: MEN CHIỀU (Nguyễn Thị Vinh)

MỤC LỤC

  1. Men chiều
  2. Niềm tin
  3. Con đã về
  4. Bệnh viện
  5. Tình và nghĩa
  6. Cắt tiết gà
  7. Chuyện Tết
  8. Hận

—>1-Men chiều

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Nguyễn thị Vinh. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s