CÁC NGHĨA ĐỊA Ở SÀIGÒN – GIA ĐỊNH trước năm 1975: Nghĩa Địa Saigon 11…16

14-Nghĩa trang Giáo xứ Bình An Thượng
Số 2737/23, Bến Phạm Thế Hiển,
gần rạch Bà Tàng, phường 7,
Quận 8- Sàigòn

Theo tài liệu [1] : Giáo xứ Bình An Thượng được thành lập vào năm 1955. Sau đó vào năm 1964, nhà Thờ Giáo Xứ Bình An Thượng được xây lên tại địa chỉ số 2903, Bến Phạm Thế Hiển, phường 7, Quận 8.


Năm thành lập của nghĩa trang giáo xứ Bình An Thượng chưa xác định được.

Tuy nhiên dựa vào lịch sử thành lập của giáo xứ Bình An Thượng trong tài liệu [1] , thì nghĩa trang này phải được thành lập vào khoảng giữa thập niên 1960.

Tài liệu tham khảo :

1- Tổng Giáo phận Sàigòn –Lược sử Giáo xứ Bình An Thượng.

—>15- Xóm Gò Mả

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TM, TM: Các Nghĩa địa ở Sàigòn - Gia Định trước năm 1975. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s