HÒM ĐỰNG NGƯỜI (Nguyễn Triệu Luật)

(nguồn: Thân Hữu BVCV đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com)

HÒM ĐỰNG NGƯỜI, Lịch-sử Tiểu-thuyết, Tác-phẩm của NGUYỄN TRIỆU LUẬT.

Y bản của Nhà Xuất Bản TÂN DÂN in ở Hà Nội .

Năm 1937, tái-bản trong VIỆN VĂN NGHỆ HIÊN SÁNG TÁC
của Nhà Xuất Bản BỐN PHƯƠNG.

Nhà in riêng của BỐN PHƯƠNG ấn-loát xong tại Sàigòn tháng 10 năm 1955.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

I-Bức thư ở cõi chết gửi về

II- Đã tội tình gì?

III- Mẹ con gặp gỡ

IV- Thề xưa, Ước cũ

V- Oan xưa theo mãi

VI- Tại tòa Ngự-Sử

VII- Tòa Tam-Pháp

VIII- Vùi dập cánh hoa

LỜI NÓI ĐẦU

TIỂU-THUYẾT này nguyên báo Nhật-Tân đăng-tải, ký lẩn dưới bút-danh Phất-Văn nữ-sĩ. Khi ấy, con tầm rút ruột hồ xong, báo đã chuyển sang kỳ khác; ngòi bút còn đang chạy trên tờ giấy, chủ thợ in đã đến giục bài. Văn viết chạy theo đà ngựa phi nước gấp, còn sức đâu mà trau-truốt câu văn. Thế mà bạn làng văn duyệt đến, có người lại đem lời tán-thưởng thật-thà. Ý chừng để tưởng-lệ khuyến-khích cho ngày một hơn vậy.

Vì thế, nay duyệt lại tập sơ-cảo, sửa lại những chỗ rườm, đem in lại vào một tập Phổ-Thông Bán-Nguyệt-San,[1] ngỏ hầu tạ những ai trước kia đã gia-công kiểm-điểm kỹ-càng.

Nhân dịp, soạn-giả muốn nói qua đến cái quan-niệm về lịch-sử tiểu-thuyết để phá một cái lầm chung.

Chép những chuyện thuộc sử, những dã-sử phụ-thuộc vào sử, việc ấy là việc thuộc sử-gia. Những cuốn truyện diễn nghĩa như Tam-Quốc-Chí , Tây-Hán-Chí, Đông-Chu Liệt-Quốc, những bộ bút-lục như Tùy-Ẩn-Mạn-Lục, Tang-Thương-Ngẫu-Lục, Vũ-Trung-Tùy-Bút-Lục đều chép những việc thuộc sử cả. Những bộ ấy, đều là những bộ «dã-sử», «tiểu-sử», «ngoại-sử», giống như những bộ «Récits des Temps Mérovingiens» của Augustin Thierry. Những bộ ấy, đều làm tài-liệu cho sử cả. Chép những chuyện ấy, ít nhiều phải theo phương-pháp của sử-gia mà Phương-pháp học đã định rõ.

Trái lại, viết «lịch-sử tiểu-thuyết» không cần theo phép của Sử-học, không cần có chuyện thật. Tác-giả chỉ phải tưởng-tượng ra một chuyện «có thể có» ở một thời-đại, rồi đem chuyện ấy lồng vào khung thời-đại ấy. Mục-đích là lấy một chuyện không đâu mà làm sống một thời-đại. Những tiểu-thuyết «Notre-Dame de Paris», «Quatre-vingt-treize » của Victor Hugo, «Les Filles d’autrefois» của Léon Daudet, đều là bịa-đặt cả, nhưng đọc truyện đó, ta thấy cả thời-đại hồi vua Louis XI và hồi Đại Cách-Mệnh sống lại.

Cuốn HÒM ĐỰNG NGƯỜI này là một lịch-sử tiểu-thuyết. Không biết soạn-giả có làm sống nổi thời-đại vua Lê chúa Trịnh hay không, nhưng bản-tâm sơ-ý là thế.

Du-Lâm, Juillet 1937
NGUYỄN TRIỆU-LUẬT

1- Phổ-Thông Bán-Nguyệt-San số 11, ngày 1er-10-1937, Tân-Dân Hànội.

—>I

Advertisement
This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Triệu Luật. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s