Category Archives: MINH VÕ: Sách-lược xâm-lăng của CS

SÁCH-LƯỢC XÂM-LĂNG của CỘNG-SẢN (Minh Võ): Phần II

PHẦN II TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH « Lời nói không có liên quan gì đến hành động… Lời nói là một đàng và hành động là một nẻo». (Staline)

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Sách-lược xâm-lăng của CS | Leave a comment

SÁCH-LƯỢC XÂM-LĂNG của CỘNG-SẢN (Minh Võ): Phần I

PHẦN I SIÊU-THỰC-DÂN hay THỰC-DÂN-ĐỎ “Các người Cộng-sản và giai-cấp công-nhân sẽ cố-gắng và đấu-tranh để đạt tới mục-đích vĩ-đại này là làm cho chủ-nghĩa Cộng-sản thống-trị trên hoàn-vũ” (Kroutchev, 6-1-1961)

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Sách-lược xâm-lăng của CS | Leave a comment

Vài nét về Tiểu-sử Minh Võ

VÀI NÉT VỀ TIỂU SỬ MINH VÕ Minh Võ là bút hiệu của ông Vũ Đức Minh, sinh năm 1931 tại tỉnh Nam Định, Bắc Việt.

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Sách-lược xâm-lăng của CS | Leave a comment

SÁCH-LƯỢC XÂM-LĂNG của CỘNG-SẢN (Minh Võ)

Hồng Đức trình bày In lần thứ III, California tháng 10 năm 2007 Tác giả xuất bản và giữ bản quyền Xuất bản lần thứ I năm 1963 tại Sài Gòn Tái bản năm 1970 tại Sài Gòn

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Sách-lược xâm-lăng của CS | Leave a comment