Category Archives: THIỆN CHÍ NHÂN: Một giải-pháp cho vấn-đề VN

Một giải-pháp cho vấn-đề Việt Nam (Thiện Chí Nhân)

I- NHỮNG CHUYỆN QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM Tại Việt Nam người làm chính trị phải biết 2 chuyện quan trọng sau đây. Nếu không biết, nhà chính trị là người lạc hậu.

Posted in THIỆN CHÍ NHÂN: Một giải-pháp cho vấn-đề VN | Leave a comment