Category Archives: Việt Sử

HOÀNG-LÊ NHẤT-THỐNG CHÍ (NGÔ GIA Văn Phái): Hồi 1 – 7

Posted in Việt Sử | Leave a comment

Video: Quốc kỳ và Quốc ca Việt Nam (Hồn Việt)

Posted in Audio-Video, Việt Sử, Video tài liệu | 4 Comments

VIỆT-SỬ TOÀN-THƯ (Phạm Văn Sơn): Phần III- 11…15

Phần 3 ::: Việt Nam Trên Đường Độc Lập::: (939 sau C.L) – Chương 11 – Nhà Mạc (1527-1667) – Mạc Đăng Dung (1527-1529) – Mạc Đăng Doanh (1530-1540) – Mạc Phúc Hải (1541-1546) – Mạc Phúc Nguyên (1546-1561) – … Continue reading

Posted in Việt Sử | Leave a comment

VIỆT-SỬ TOÀN-THƯ (Phạm Văn Sơn): Phần III-6…10

Phần 3 ::: Việt Nam Trên Đường Độc Lập::: (939 sau C.L) – Chương 6 – Khái Luận Về Phật Giáo và Văn Học Dưới Đời Nhà Lý Nhà Lý cầm vận mệnh dân tộc Việt Nam trong 216 năm … Continue reading

Posted in Việt Sử | Leave a comment

VIỆT-SỬ TOÀN-THƯ (Phạm Văn Sơn): Phần III-1…5

Phần 3 ::: Việt Nam Trên Đường Độc Lập::: (939 sau C.L) – Chương 1 – Nhà Ngô 1) Tiền Ngô Vương 2) Dương Tam Kha 3) Hậu Ngô Vương 4) Thập Nhị Sứ Quân

Posted in Việt Sử | Leave a comment

VIỆT-SỬ TOÀN-THƯ (Phạm Văn Sơn): Phần II

Phần 2 ::: Bắc Thuộc Thời Đại ::: – Chương 1- Nhà Triệu Bắc Thuộc Lần Thứ Nhất (207-111 trước Công Lịch) 1) Triệu Vũ Vương 2) Triệu Văn Vương 3) Triệu Minh Vương 4) Triệu Ai Vương 5) Triệu … Continue reading

Posted in Việt Sử | Leave a comment

Đại Việt Thông Sử (Lê Quý Đôn – 1759): Liệt truyện – Mạc Kính Điển

Soạn giả: LÊ QUÝ ĐÔN Thế Kỷ 18 (1759) Dịch giả: Lê Mạnh Liêu Ủy Ban dịch thuật – Bộ Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên Saigon 1973 LIỆT TRUYỆN NGHỊCH THẦN TRUYỆN o O o MẠC KÍNH ĐIỂN … Continue reading

Posted in Việt Sử | Leave a comment

Đại Việt Thông Sử (Lê Quý Đôn – 1759): Liệt truyện – Mạc Mậu Hợp

Đại Việt Thông Sử Soạn giả: LÊ QUÝ ĐÔN Thế Kỷ 18 (1759) Dịch giả: Lê Mạnh Liêu Ủy Ban dịch thuật – Bộ Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên Saigon 1973 LIỆT TRUYỆN NGHỊCH THẦN TRUYÊN o O … Continue reading

Posted in Việt Sử | Leave a comment

Đại Việt Thông Sử (Lê Quý Đôn – 1759): Liệt truyện – Mạc Phúc Nguyên

Đại Việt Thông Sử Soạn giả: LÊ QUÝ ĐÔN Thế Kỷ 18 (1759) Dịch giả: Lê Mạnh Liêu Ủy Ban dịch thuật – Bộ Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên Saigon 1973 LIỆT TRUYỆN NGHỊCH THẦN TRUYệN o O … Continue reading

Posted in Việt Sử | Leave a comment

Đại Việt Thông Sử (Lê Quý Đôn – 1759): Liệt truyện – Mạc Phúc Hải

Đại Việt Thông Sử Soạn giả: LÊ QUÝ ĐÔN Thế Kỷ 18 (1759) Dịch giả: Lê Mạnh Liêu Ủy Ban dịch thuật – Bộ Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên Saigon 1973 LIỆT TRUYỆN NGHỊCH THẦN TRUYỆN o O … Continue reading

Posted in Việt Sử | Leave a comment

Đại Việt Thông Sử (Lê Quý Đôn – 1759): Liệt truyện – Mạc Đăng Doanh

Đại Việt Thông Sử Soạn giả: LÊ QUÝ ĐÔN Thế Kỷ 18 (1759) Dịch giả: Lê Mạnh Liêu Ủy Ban dịch thuật – Bộ Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên Saigon 1973 LIỆT TRUYỆN NGHỊCH THẦN TRUYỆN o O … Continue reading

Posted in Việt Sử | Leave a comment

Đại Việt Thông Sử (Lê Quý Đôn – 1759): Liệt truyện – Mạc Đăng Dung

Đại Việt Thông Sử Soạn giả: LÊ QUÝ ĐÔN Thế Kỷ 18 (1759) Dịch giả: Lê Mạnh Liêu Ủy Ban dịch thuật – Bộ Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên Saigon 1973 LIỆT TRUYỆN NGHỊCH THẦN TRUYệN

Posted in Việt Sử | Leave a comment

Đại Việt Thông Sử (Lê Quý Đôn – 1759): Quyển II

Đại Việt Thông Sử Soạn giả: LÊ QUÝ ĐÔN Thế Kỷ 18 (1759) Dịch giả: Lê Mạnh Liêu Ủy Ban dịch thuật – Bộ Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên Saigon 1973

Posted in Việt Sử | Tagged , , , | Leave a comment

Đại Việt Thông Sử (Lê Quý Đôn – 1759): Quyển I

Đại Việt Thông Sử Soạn giả: LÊ QUÝ ĐÔN Thế Kỷ 18 (1759) Dịch giả: Lê Mạnh Liêu Ủy Ban dịch thuật – Bộ Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên Saigon 1973

Posted in Việt Sử | Leave a comment

VIỆT-SỬ TOÀN-THƯ (Phạm Văn Sơn): Phần I

Phần 1 – Chương 1 – Khái Luận Về Xã Hội Việt Nam Xưa và Nay – Địa lý thiên nhiên Việt Nam – Người Việt Nam – Gốc tích của người Việt Nam

Posted in Việt Sử | Leave a comment

VIỆT-SỬ TOÀN-THƯ (Phạm Văn Sơn)

Kính dâng hương hồn song thân đã sớm hun đúc cho con một tấm lòng thiết tha với đất nước để viết nên những trang sử oai hùng của dân tộc. Phạm Văn Sơn o O o

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Việt Sử | Leave a comment

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Lời Bạt

LỜI BẠT Qua “Một thời nhiễu nhương: 1945 -1975″ quý vị độc giả có thể đã thoáng nhận ra bức tranh vân cẩu chấm phá cảnh các thế lực ngoại quốc và trong nước tranh giành nhau kịch liệt suốt … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | Leave a comment

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Phần V

CHƯƠNG 1 CHIẾN TRANH GIỮA HAI MIỀN NAM BẮC VIỆT NAM SAU NĂM 1954 TRỞ ĐI LÀ NỘI CHIẾN GIỮA NGƯỜI CỘNG SẢN VÀ QUỐC GIA VIỆT NAM Thực vậy, cuộc chiến tranh từ 1945 đến 1975 ở Việt Nam … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | Leave a comment

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Phần IV (tiếp theo)

CHƯƠNG 15 GIAI ĐOẠN PHẢN CÔNG CHIẾN LƯỢC CỦA HOA KỲ VÀ NAM VIỆT NAM (1967) Nhiều người cho rằng giai đoạn phản công chiến lược trong kế hoạch của tướng Westmoreland đã khởi sự vào mùa thu năm 1966 … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | 1 Comment

MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG: Phần IV

CHƯƠNG 1 CỘNG SẢN BẮC VIỆT TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH XÂM NHẬP VÀ KHUYNH ĐẢO CHỐNG NAM VIỆT NAM 1-1. Chính quyền Nam Việt Nam truy quét Việt Cộng (Cộng Sản nằm vùng) Bản “Đề cương đường lối cách mạng … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN ĐỨC MINH: Một Thời Nhiễu Nhương, Việt Sử | Leave a comment