Category Archives: NGUYỄN NGỌC TẤN: Chủ-nghĩa NHÂN-VỊ

Chủ-Nghĩa NHÂN-VỊ: Con Đường Mới, Con Đường của Tiến Bộ? (Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn): Kết luận

Chủ-Nghĩa NHÂN-VỊ: Con Đường Mới, Con Đường của Tiến Bộ? Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn Viết cho ngày giỗ 2007 (nguồn: http://ngodinhdiem.net) IV – Kết Luận Chủ-Nghĩa Nhân-Vị được xây dựng trên căn bản Tâm-Linh: đức-nhân và lý-tưởng Thái-Hoà của … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN NGỌC TẤN: Chủ-nghĩa NHÂN-VỊ | Leave a comment

Chủ-Nghĩa NHÂN-VỊ: Con Đường Mới, Con Đường của Tiến Bộ? (Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn): Phần III

Chủ-Nghĩa NHÂN-VỊ: Con Đường Mới, Con Đường của Tiến Bộ? Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn Viết cho ngày giỗ 2007 (nguồn: http://ngodinhdiem.net) III- Chủ-Nghĩa Nhân-Vị và Vấn-Đề Dân-Chủ-Hóa Việt-Nam Hiện Nay Việt-nam nay đã hòa-bình và đã đi vào phát-triển … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN NGỌC TẤN: Chủ-nghĩa NHÂN-VỊ | Tagged , , | Leave a comment

Chủ-Nghĩa NHÂN-VỊ: Con Đường Mới, Con Đường của Tiến Bộ? (Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn) : Phần II

Chủ-Nghĩa NHÂN-VỊ: Con Đường Mới, Con Đường của Tiến Bộ? Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn Viết cho ngày giỗ 2007 (nguồn: http://ngodinhdiem.net) II- Những Ưu và Khuyết-Điểm của Chủ-Nghĩa Nhân-Vị 1-Những Điểm Tiêu-Cực của Chủ-Nghĩa Nhân-Vị Ông Diệm từng than … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN NGỌC TẤN: Chủ-nghĩa NHÂN-VỊ | Tagged , , | Leave a comment

Chủ-Nghĩa NHÂN-VỊ: Con Đường Mới, Con Đường của Tiến Bộ? (Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn): Phần I

Chủ-Nghĩa NHÂN-VỊ: Con Đường Mới, Con Đường của Tiến Bộ? Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn Viết cho ngày giỗ 2007 (nguồn: http://ngodinhdiem.net) Ông Ngô-Đình-Diệm đã đi vào lịch-sử Việt-nam với tư-cách là vị Tổng-Thống dân-cử đầu-tiên của nền Đệ-Nhất Cộng-Hòa. … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN NGỌC TẤN: Chủ-nghĩa NHÂN-VỊ | Tagged , , | Leave a comment